Config ของ OmiseCard ใน Omise.js


#1

สวัสดีครับ

ตอนนี้ผมได้ใช้ form ของ omise.js ในการเก็บข้อมูลบัตรของลูกค้าโดย set submitAuto กับ onCreateTokenSuccess เพื่อให้สามารถจัดการกับ token ได้โดยไม่ต้อง submit form แต่ config 2 ตัวนี้ไม่มีใน document ของ omise.js จึงอยากถามว่า config 2 ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหมครับ


#2

จริงๆสามารถใช้ได้ครับ
แต่สาเหตุที่ยังไม่มี document เพราะว่า ยังไม่ออก feature แบบเป็นทางการ
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังครับ